: ارد بزرگ
  • تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم