چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: فردوسی
  • خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست