: ارد بزرگ
  • بهبودی زخم شمشیر بسیار تندتر از زخم دل آزرده است