: فردوسی
  • خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست