: بزرگمهر
  • کوشیدن به کار ناشدنی خلاف خرد است که در آهن به آب رخنه نتوان کرد