چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: ارد بزرگ
  • گزینش می تواند درست و یا نادرست باشد ، گزینش گری یک هنر است . بهره بردن از تجربه های دیگران می تواند به گزینش راه درست کمک کند .