: فردوسی
  • بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است