: ارد بزرگ
  • سیاست بازان بدانند که فرمانروا همیشه به مردم بدهکار است

از بخش پند آموز