: ارد بزرگ
  • پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است