: ارد بزرگ
  • در سرزمینی که آذرخش و طوفان میدان داری می کنند کسی به فکر فردا نیست