: ارد بزرگ
  • آنکه پیاپی سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست