چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: میکل آنژ
  • کسی که به خودش اعتماد دارد به تعریف کسی احتیاج ندارد