چهارشنبه , ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
: بزرگمهر
  • ستوده و نیک فرجام کسی است که دادگر و نیکنام و در کردار و گفتار به هنجار باشد