مردان پارس

بزرگان سرزمین پارس

: بزرگمهر
اگر کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت که وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست
افزایش امتیاز این مطلب
کاهش امتیاز این مطلب
امتیاز : 805

ابو نصر فارابی در سال 250 در وسیج نزدیک فاراب ترکستان به دنیا آمده و پدرش نیز از نیروهای لشکری به شمار میامده وی در جوانی ذوق تحقیق و فراگیری فلسفه داشته و در طلب استاد و راهنما از این دارالعلم به آن دارالعم رهسپار بوده و کاری حز مطالعه و مقصدی جز علم نداشته .

گویند که فارابی در حدود چهل سالگی به بغداد رهسپار شده و در این زمان از علم صرف و نحو وفقه و حدیث بهره ها داشته ولی در منطق و فلسفه مطالعات چنانی نداشته است . هنگامی که به بغداد رسید از زبان عربی چیز زیادی نمیدانست پس نزد ابن السراج به خواندن علم نحو پرداخت و در مقابل به او منطق آموخت

. فارابی مردی زاهد بود و در کسوت درویشان زندگی میکرد و جز به تحقیق و تالیف به چیز دیگری رغبت و علاقه ای نداشت وی  ده سال آخر عمر خویش را در حلب و دمشق سپری کرد و در سال  329 دفات یافت وی را باعزت و احترام در دمشق دفن کردند .

کار بزرگی را که کندی آغاز کرده بود فارابی با متانت و قدوت ادامه داد او زبان عربی را با فلسفه آشنا کرد . فلسفه ای که از یونانی به زبان ای عربی و سریانی نقل شده بود با این زبان ها انس نداشتاگر فارابی جز اینکه به زبان عربی  فلسفه  آموخته کاری نکرده بود قام معلمی او در عالم اسلام محروز بود  .

مقام فارابی در تاریخ فلسفه

فارابی در صدر دورانی از تاریخ و فرهنگ اسلامی قرار دارد که از جهاتی میتوان آن را دوره  تجدید حیات علم و فلسفه خواند و بی مناسبت نیست که او را معلم ثانی خوانده اند . او در حقیقت مجدد فلسفه و موسس فلسفه اسلامی است  فلسفه ای که در عالم اسلام گسترش  پیدا کرد و تاریخ ان از زمان فارابی تا کنون ادامه دارد.

موضوع فلسفه از نظر فارابی  « وجود من حیث هو وجود » یا مطلق وجود است . ارسطو گفته بود که موضوع فلسفه اولی مطلق وجود است و فارابی توجه خاصی به ارسطو و آثار وی داشته است فلسفه مجموعه نظر ها و آرای موفق و مخالف نیست همچنین از شاگردان ارسطو آموخته بود که فلسفه تشبه بالاله است یعنی آگاهی به نظام موجودات و ترتیب قوا و چگونگی حدود افعال .

در نظر فارابی فیلسوف ریس مدینه است و چنان که خداوند  عالم را اداره میکند فیلسوف هم امور مدینه را نظم میبخشد  از این بیان استنباط میشود که فارابی به فلسفه سیاسی توجه بیشتری داشته است .فارابی هرگز نمیخواسته سیاست را با فلسفه توجیه کند او سیاست را از فلسفه به نحو منطقی نیز استنتاج نکرده است و فلسفه صورت قوام مدینه است و با آن در آن نیست  میان اجزا مدینه و اهل آن نسبت مدینه با عالم طبیعت و یا مبدا عوالم بیان میشود. علاوه بر این فلسفه عین آرای اهل مدینه فاضله است که در وجود رئیس مدینه تحقق پیدا کرده است

 

فلسفه فارابی :

 فارابی شاگرد افلاطون و ارسطو بوده وبا فلسفه یونانی انس پیدا کرده است اما خود اهل آزمون و تعقل بوده و به آموختن صرف و الفاظ و عبارات استادان یونانی اکتفا نکرده است . او در فلسفه و با فلسفه  ، عالمی را درک کرده است که گرچه شباهت هایی با عالم افلاطون و ارسطو دارد ولی نباید با هم اشتباه گرفت

 فارابی فلسفه را از یونانیان آموخت ، یعنی فلسفه از خارج به عالم اسلام آمد . اما در تفکر فارابی چنان هیئتی پیدا کرد که با عالم اسلام بیگانه نبود. درست است که او آرای فارابی  ، ارسطو و افلاطون را در منطق و طبیعیات و اخلاق و مابعد الطبیعه  آموخت اما آنها را چنان در یک نظام فلسفی  به صورت سازگار و مناسب تالیف کرد که او را فیلسوف التقاطی نمیتوان دانست

اساس فکر فارابی این بود که فلسف حقیقی یکی بیش نیست و استادان بزرگ فلسفه نمیتوانند با هم اختلاف داشته باشند زیرا مقصد آنها واحد است و در طلب حقیقت واحدند .

 

منطق فارابی :

فارابی اهتمام خاصی به مباحث منطق داشته و آثار مهمی در این باب نوشته و کوشیده که مقام و اهمیت منطق را در زمانی که کسانی منکر آن بودند معین کند و نشان دهد که اهل علم چه نیازی به منطق دارند و نشاند دهد ه فوایدی از آن میتوانند ببرند. فارابی منطق را صناعتی می داندکه با آن عقل قوام پیدا میکند و در مواردی که  دچار خلط و اشتباه می شویم ما را به راه راست هدایت میکند

فارابی معقولات را به دو دسته « بدیهی »  و « نظری » تقسیم میکند  مرم در بدیهیات به اشتباه دچار نمیشوند . چنان که همه تصدیق میکنند که کل از جزء بزرگتر است . اما معقولات دیگر را باید با کمک فکر و قیاس درک کرد و در این امور است که به منطق نیاز پیدا میشود فارابی علم منطق را با علم نحو  قیاس میکند و می گوید منطق با معقولات همان نسبتی را دارد که نحو با الفاظ دارد . همچنین فارابی منطق را قابل قیاس با علم عروض می داند . این قیاس ها از آن جهت اهمیت دارد که منطق به عنوان صورت معانی از زبان جدا میشود و در حکم صورت کلی عقل نوع بشر قرار میگیرد . ارسطو و افلاطون نیر با همین رویه به منطق نگاه میکردند

 

ما بعد الطبیعه فارابی :

حاصل سعی فارابی  در توحید و توفیق فلسفه ، نظام و صورتی از آن است که با دین نیز بیگانگی و تعارض آشکار ندارد و چنان فراهم شده است که  فیلسوف میتواند آن را باطن دین تلقی کند . علم الهی که ارسطو آن را تاج فلسفه اولی می دانست به همان صورت که در کتاب  مابعدالطبیعه ارسطو امده بود باقی نماند

فارابی گفت علم الهی سه بخش است :

بخش اول در ذات موجود من حیث هو موجود است و این عوارضاموری است که بی واسطه عارض موجود میشود . مراد از مطلق موجود هم این است که موجود به هیچ قیدی اعم از الهی ، ریاضی و طبیعی مقید نباشد

بخش دوم شامل بحث از میادی علوم جزئی مانند منطق و ریاضیات است

در بخش سوم از موجوداتای بحث میشود که جسم نیستند و در اجسام هم نیستنددر این بخش در آغاز سوال میشود موجود غیر جسمانی وجود دارد و اگر وجود دارد این موجود واحد است یا کثیر متناهی است یا نا متناهی ؟

و اگر موجودات غیر جسمانی کثیرند همه در یک مرتبه اند یا بعضی قویتر و بعضی ضعیف تر؟

فارابی موجودات ار کثیر میداند و معتقد است این کثرات متناهی اند و در پاسخ سوال سوم قائل به مراتب است . به نظر او موجودات از ناقص ترین  مرتبه به سوی کمال در حرکتند و هیچ چیز در مرتبه کمال به او نمیرسد وبه همین جهت ضد ونظیر هم ندارند.

فارابی شاید در تاریخ فلسفه اولین کسی بود که وجود را به « واجب » و « ممکن » تقسیم کرد و گفت که وجود بیرون از این دو قسم نیست واجب الوجود هم به واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغیر تقسیم می شود و البته واجب الوجودبالغیر در حد ذات خود ممکن است و وجوب ان از خارج میاید . ممکن الوجود برای آنکه موجود شود به علت نیاز دارد و چون سلسله علت تا بی نهایت نمیرود باید این علل به وجودی منتهی شود که واجب است یعنی به ذات خود موجود است و او موجود اول است و همه موجودات از او وجود می یابند. گفتیم که این موجود واجب الوجود بالذات است و ماهیت هم ندارد یا ماهیتش عین وجود است و ما در فرض و وهم  ، هم نمیتوانیم آن را ناموجود بنگاریم زیرا از فرض تناقص و محال لازم می آید .

 

 

آثار فارابی :

شرح فارابی بر کتابهای ارسطو و همچنین تعلیقه او بر کتاب ارغنون باقی نمانده است اما آثار منطقی متین و دقیق او زمینه تدوین و تالیف کتابهای مهمی مانند منطق شفا و اساس الاقتباس را فراهم آورده است

 

اثار مهم فارابی که تاکنون به چاپ رسیده اند :

التوطة فی علم المنطق    -

 المدخل  الی المنطق  -

شرح کتاب ایساغوجی فرفوریوس  -

شرح کتاب مقولات  -

تعلیقات ائالوطیقا الاولای ارسطو  -

کلام له فی الشعر و القوافی  -

الالفاظ المستعملة فی المنطق  -

عیون المسائل فی المنطق  -

فصول یحتاج الیها فی صناعة المنطق  -

 

 

فارابی مقالات و رسالاتی در مسائل الهی و طبیعی و ریاضی نوشته از جمله آنها در مابعد الطبیعه :

 

رساله اغراض ما بعد الطبیعه

کتاب فی الواحد و الوحده

فصول فلسفیه منتزعة من کتب الفلاسفه

الفلسفة و سبب ظهورها

فی لاخلا

النکت فی ما یصح و ما لا یصح من احکام النجوم

 

دیگر آثار فارابی :

جواب مسائل سئل عنها

عیون المسائل

الرد علی جالینوس

الرد علی یحیی النحوی

الرد علی محمد زکریا رازی فی العلم الالهی

الرد علی ابن الراوندی

احصاء العلوم

فلسفه افلاطون

فلسفه ارسطو

کتاب الحرف

 

 

اثار اخلاقی و سیاسی :

 

اراء اهل المدینه الفاضله

فصول المدنی

التنبیه علی سبیل السعاده

تخلیص النوامیس

فی الملة الفاضله

فی التحصیل السعاده

سیاسة المدینه

مقالة فی السیاسة

 

فارابی کتابی هایی نیز در موسیقی نوشته که مهمترین آنها الموسیقی الکبیر است

نگارش : مردی از دیار پارس

منتشر شده 3 بهمن 89 با 54586 بازدید

منبع : مردان پارس -بزرگان سرزمین پارس

مستندات : کتاب فارابی فبلسوف فزهنگ اثر رضا داوری

استفاده از مقاله فوق تنها با ذکر منبع به نام مردان پارس و درج آدرس صفحه به صورت کامل بلا مانع است

دیدگاه خوانندگان :

الناز | سه شنبه 19 دیماه 1391 2:53 بعدازظهر

بد بد بدبدبدبدبدبدبدب

بهار | یکشنبه 31 شهریورماه 1392 11:26 بعدازظهر

مسلما با این تفاسیری که آمده او شیعه اثنی عشری نبوده
مذهب او واقعا چه بوده؟

منصور | شنبه 13 مهرماه 1392 6:24 بعدازظهر

چنان که خود نیز اشاره کرده اید فارابی در ترکستان متولد شد. خلفای عباسی معمولا منشیان و دیوان داران را از میان ایرانیان و نظامیان را از ترکان انتخاب می کردند. پدر فارابی نیز از اهالی ترکستان بود چنان که در نام پدران او نامهای اوزلغ و طرخان دیده می شود. بنابراین فارابی ترک نژاد است و خود او تا پایان عمر نشان ترکی را در زیر لباس خود داشت. بنابراین نسبت دادن او به سرزمین پارس نادرست و غیر اخلاقی است. چنان که ترک یا عرب دانستن مفاخر پارسی غیر اخلاقی است.

م نصیری | پنجشنبه 25 مهرماه 1392 0:31 بعدازظهر

سلام نام یکی از آثار فارابی در بخش آثار اخلاقی و سیاسی "
سیاساة المدینه
"مده که صورت صحیح آن"سیاسه المدنیه" است

مردی از دیار پارس | پنجشنبه 25 مهرماه 1392 8:04 بعدازظهر

با سلام
تصحیح شد

با تشکر

حمید | دوشنبه 25 فروردینماه 1393 10:39 بعدازظهر

دفات یافت اشتباه می باشد....وفات یافت.....لطفا به نوشتار دقت کنید

شاهپور نوروزي | دوشنبه 15 اردیبهشتماه 1393 0:39 صبح

با درود
در كشكول شيخ بهايي آمده است كه فارابي ترك بوده است و هيچگاه لباس تركي خود را با لباس هاي ديگر عوض نكرد.

الهام | چهارشنبه 7 خردادماه 1393 3:43 بعدازظهر

خیلی خوب بود. میخواستم بپرسم آثار فارابی و بوعلی سینارا چجوری میشه تهیه کرد ؟ ممنون .

مردی از دیار پارس | چهارشنبه 7 خردادماه 1393 8:10 بعدازظهر

با سلام
بعضی از کتابها در کتابخانه های عمومی کشور موجود هست از طریق سایت زیر میتوانیددر کتابخانه های شهر خود جستجو کرده و در صورت موجود بودن به کتابخانه مربوطه مراجعه نمایید
http://iplf.ir/
در ضمن تعدادی از کتابهای بوعلی در کتابخانه آستان قدس و کتابخانه مجلس موجود هست
ولی دسترسی بهشون اگه بعید نباشه خیلی سخت خواهد بود

با تشکر

a | شنبه 10 خردادماه 1393 1:31 بعدازظهر

سلام می خواستم بدانم که چرا ایرانی ها اینقدر در نژاد خود متعصب اند و همیشه سعی می کنند که تمام مشاهیر و بزرگان را ایرانی بدانند مانند ابی سینا و فارابی و مولوی و سنایی غزنوی و رودکی و خوارزمی و خیلی از دانشمندان دیگر نباید بهتان بر بخورد بلکه باید حقیقت را قبول کنید برای ما نباید فرق کند که اینها از کدام نژاد هستند ولی وقتی من دیدم که تا این حد دیگر دروغ دیگر تاب نیاوردم برادران عزیز شما سعی کنید حقیقت را افشا کنید برای یک محقق مهم است که بداند فلانی از کدام نژاد هست تا تحقیقاتش را بدرستی انجام دهد اما یک جا و چند جا اطلاعات غلط بدستش رسید دچار اشتباه می شود و همین اطلاعات اشتباه را پخش می کند اثبات این ها واضح است اگر قبول کنید شما سندی می آورید که فقط حرف خودتان را اثبات بکند ولی دنبال بقیه ی اسنادی که خلاف حرف شماست نمی روید

مردی از دیار پارس | شنبه 10 خردادماه 1393 2:01 بعدازظهر

با سلام
هر انسانی به نژاد خودش متعصب است که اگه نبود شما اینجا نمیگفتین چرا ما همه دانشمندان و بزرگان را ایرانی میدانیم

ولی در مورد هر یک از مطالب سایت که اطلاعات اشتباهی در مورد نژاد ، محل تولد و زندگی دانشمندی وجود دارد لطفا در صورت امکان با ذکر منبع معتبر اعلام نمایید تا ما هم بتوانیم با مقایسه منابع اطلاعاتی که معتبر تر هست منتشر نماییم

در پایان هر مقاله در قسمت مستندات ما مانبع خودمون را اعلام کردیم شما نیز اشتباه ما و منبع خود را اعلام نمایید تا ما و بقیه بتونیم از اون استفاده نماییم

با تشکر

پ.ن
خیلی از دوستان دیگر نیز با لحنی غیر قابل انتشار ایراد میگیرند به مطالب سایت که اشتباه و تعصب ورزی است. از اون دسته از دوستان نیز خواهشمندیم اشتباهات ما و یا غرض ورزی های ما رو با ذکر منبع اعلام نمایند تا هم دیگران و هم ما بتوانیم از مطالبشون استفاده نماییم

ویهان | پنجشنبه 17 مهرماه 1393 1:29 صبح

سلام
ممنون لطف کردین مطالبتون خیلی کمکم کرد
ممنون میشم اگه به قول دوستان از منابعی که دراختیارتون هست وحقانیت هم داره درباره اصالت بزرگان مطلب بذارین تا کسانی مثل بنده که منبع کاملی دراختیار نداریم بتونیم بهتر استفاده کنیم ودیگر دوستان هم اگر انتقادی دارن باحفظ شخصیت خودشون وشعور اجتماعیشون انتقاد کنن وبه جای نشون دادن شخصیتشون منطقی وبا دلیل وثابت کنن که بقیه هم بیشتر بهره ببرن

هدی | جمعه 16 آبانماه 1393 10:15 صبح

ابونصرفارابی آنطور که از منابع برمی آید از نژاد ایرانب بوده و به هیچ عنوان ترک نبوده،از قرن ششم تلاشهای مذبوحانه ای برای نسبت دادن ایشان با اشایه دروغهایی چون در نیاوردن لباس ترکی از بر خود،صورت گرفت که بی پایه و اساس است.با دقت در سیره و مسلک ایشان پرواضح است که چنین تعصاتی کاملن بدور از شخصیت ایشان بوده و کذب میباشد.عزیزان ترک زبانی که به فارسی نیز سخن میگویند و در این وبلاگ اظهار نظر و اشاعه سخن میکنند تعصب بی اساس خود را کنار گذاشته دنباله رو مسیری شوند که بزرگان پیموده اند و نگاه خود را از نوک انگشت به ماه بدوزند.متشکرم.

صمد | یکشنبه 16 آذرماه 1393 8:37 صبح

با سلام. مطالب بسیار ارزشمندی را در خصوص فارابی درج فرموده اید. اما ای کاش در خصوص منطق فارابی که در دسترس نیست بیشتر مطرح می فرمودید بالاخص در نحوه ارتباط منطق با عروض شعر. من شخصا به این نتیجه رسیده ام که عروض ارتباط تنگاتنگی با منطق دارد. وعروض شعر کلاسیک ایران در این مورد از منطق اخذ شده است. منطق چیزی نیست که بعد از اسلام به ایران آمده باشد.بلکه ورود منطق را می توان همزمان با ورود اسکندر به ایران وسلطه سلوکیان در ایران دانست.بنابراین منطق تاثیر به سزائی در عروض شعر فارسی قبل وبعد از اسلام دارد. همانگونه که شعر نوین ایران با پشت سر گذاردن منطق ارسطو به مدت چند دهه به منطق دیالکتیک روی آورد. اما اکنون مجددا با در گذشت پیشتازان شعر نو به منطق ارسطو روی آورده است.

محمدرضا | جمعه 26 دیماه 1393 10:15 صبح

سلام
جناب a
اگر ابن سینا و فارابی و مولوی و سنایی ایرانی نبودند پس بنظر شما کجایی بودند؟!
آیا در زمان آنها کشورهایی به نام افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و ... وجود داشته؟
فکر نمی کنید این حرفی که زدید نشان دهنده نژادپرستی شخص شما باشد؟

زینب | شنبه 25 بهمنماه 1393 10:54 صبح

اصلا چه فرق میکنه کی کجایی هست.مهم اون چیزیه که توحرفاش داره.واون اشاره به وحدانیت هست.همه این افرادانگشت اشاره به چیزی دارن که ماهنوزدرگیرانگشت هستیم.

مهرداد صحرایی | جمعه 15 خردادماه 1394 11:21 بعدازظهر

برای تمام افرادی که بدنبال بحث نژاد و ژنتیک اند خیلی متاسفم. جناب شیخ ابونصر فارابی یک ایرانی مسلمان بود. بهتر است برویم و وقت خود را صرف فهم مطالبی کنیم که ایشان تالیف فرمودند بجای اینکه فقط در مورد زادگاه و نام پدر و سایر ظواهر حرافی کنیم.

بى سواد . | یکشنبه 11 مردادماه 1394 10:46 بعدازظهر

بعد از اين همه اتفاقات شرم آور در دنيا هنوز ما به دنبال نژاديم اين را بايد بدانيد كه مردان و زنان بزرگ مرز و بومى ندارند و متعلق به تمام انسانهاى دنيا هستند اميدوارم كه ما همه روزى به اين نتيجه برسيم من بعنوان يك اول انسان بعد ايرانى از تمام هموطن هاى عزيزم خواهشمندم كمى خبرهاى دنيا را بخوانيد تا متوجه شويد نژاد آنقدر كه افتخار دارد همانقدر هم ميتواند ننگ داشته باشد عراق و سوريه و تركيه و ....... ايران خودمان را بنگريد ما چطور بجون هم افتاديم حالا خوش بختانه ايران و تركيه كمى قابل تحمل است اما با فضايى كه من ميبينم ما هم كم كم رو به آنها خواهيم رفت .
سپاسگذارم از مطالب بسيار آموزنده شما


بیان دیدگاه شما در مورد این مطلب
لطفا نظرات خود را به صورت فینگلیش ( استفاده از حروف انگلیسی بجای فارسی ) ارسال ننمایید . نظرات فینگلیش منتشر نخواهد شد. با تشکر


تفالی بر دیوان حافظ

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.

برای شادی روح حافظ، صلوات یا فاتحه ای نثار نماییم نمایش فال !

بخش های سایت

آخرین مطالب منتشر شده

آخرین نظرات

تصویری از گالری

موسیقی ایران

تقویم

جستجوس سریع
کاربران جاری: 165 نفر

Ip شما : 54.196.203.49

 بازدید های امروز: 4176

 تعداد مطالب : 5321 مطالب

تاسیس : 88/11/02

به روز رسانی 93/1/20