: ارد بزرگ
  • فرمانروایان نیرومند ، رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند