: جیمز اوپن هلیم
  • نادان در دوردست ها به دنبال خوشبختی می گردد ، دانا آنرا در زیر پاهایش رشد میدهد