: امانوئل کانت
  • در عالم دو چیز است که از همه زیباتر است ، آسمانی پر ستاره و وجدانی آسوده