: چالز کتریگ
  • باید به آینده مان اهمیت بدهیم چا که باید بقیه زندگیمان را در آنجا بگذرانیم