زندگی نامه و معرفی آثار بزرگان سرزمین پارس

زندگی نامه میرزا تقی خان رفعت

| 0 Comments | 0 TrackBacks

میرزا تقی خان رفعت فرزند آقا محمد تبریزی ،شاعر و نویسنده وروزنامه نگار انقلابی، متولد 1268 تبریز میباشد

تقی رفعت  تحصیلات خود را در استانبول به پایان رساند و با تسلط به سه زبان ترکی ، فرانسه و فارسی و همچنین روحیه انقلابی و اصلاح طلبی رفعت سبب شد که از منظری انتقادی ، سنت شکنانه و اصلاح گرا به ادبیات بنگرد.

قصه جدال ادبی او و اصحاب مجله دانشکده به زعامت مرحوم بهار آنقدر مشهور شد بدین گونه که در  پیکاری جانانه بسیاری مطالب مطرح گردید که زمینه را برای پیدایش شعر نو فراهم نمود . مطالب رفعت بسیار کوبنده و بی پروا بود و البته یک چنین شخصیتی با چنین جسارتی لازم بود تا حرمت و قداست کاذب برخی سنت های ادبی شکسته شود .

 

رفعت تابوی سنت ادبی را با قدرت در هم شکست اما در حدی نبود که بتواند مبانی تئوریک شعر جدید - شعر نو نیمایی - را پایه گذاری کند . مهلتی لازم بود تا مباحث تئوریک آبدیده تر شود و توسط اشخاصی پس از او ظهور میکنند تعیین شود . شعر هایی هم که میگفت برای در هم ریختن ساختمان زیبایی شناسی شعر کلاسیک خوب بود و ارزش هنری نداشت

 

یک فصل تازه میدمد از بهر نسل نو

یک نو بهار بارور آبستن درو

برخیز و حرز جان بکن این عهد نیک فال

بر خیز و باز راست کن آن قامت تهمتن

برخیز و چون کمان که به زه کرد شست زال

پرتاب کن به جانب فردات جان و تن

 

عنوان سنت شکن ادبی شاید بهترین و رسا ترین لقب تقی رفعت باشد . بخصوص که وی با نوشتن مقالات تند ادبی درباره عدم کارایی قالب های کهن موفق شد در بین شاعران جوان پیروانی هم پیدا کند . دانش آموزانی چند ، تحت تاثیر نوجوئی و نو آوری تقی رفعت قرار گرفته انجمنی به نام مکتب رفعت تشکیل دادند . اعضای این انجمن ، احمد خرم ، تقی برزگر ف حبیب ساهر ، یحیی میرزا دانش - ارین پور - ، نشریه ادب را منتشر کردند . این نشان می دهد که تاثیر وی بر شاعران جوان زیاد بوده و حرفی از جنس زمان داشته است .

 

اگر رفعت عمری طولانی تری داشت و مسیر اصلی فعالیت هایش را حوزه ادبیات - نه سیاست - قرار میداد چه بسا که عنوان پدر شعر نو به وی تعلق میگرفت . اما عمده فعالیت وی سیاسی بود و در خلال قیام شیخ محمد خیابانی در سمت معاونت وی بود و در 24 شهریور ماه 1299 پس از شکست دموکراتها و کشته شدن خیابانی در سن 31 سالگی خود کشی کرد و به عمر خود پایان داد .

About this Entry

This page contains a single entry by مردی از دیار پارس published on August 6, 2010 10:01 PM.

زندگی نامه ادیب نیشابوری was the previous entry in this blog.

زندگی نامه نعیم اصفهانی is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.