: بنیامین فرانکلن
  • قبل از ازدواج چشمانت را کاملا باز نگهدار اما بعد از آن فقط زیر چشمی نگاه بینداز