: ارد بزرگ
  • روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند