: فردوسی
  • از بزرگان تنها رنجهاست که باقی می ماند