چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: ارد بزرگ
  • هیچ هنجاری نمی تواند فراتر از جان بی گناهی باشد چه باژ باشد و چه غیر آن .