سه شنبه , ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
: فردوسی
  • خرد برترین هدیه الهی است