: ترد نیک
  • در هیچ موقع از زندگی سن و سال مانع فراگیری یک شغل و حرفه جدید نیست