: بایزید بسطامی
  • یا چنان نمای که هستی ،یا چنا باش که می نمایی .