: ارد بزرگ
  • هر چه بلند پروازتر باشیم به رازهای کمتری بر می خوریم .