: بزرگمهر
  • برای نادان پیرایه ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست