: نایلون بنا پارت
  • شجاعت مانند عشق از امید تغذیه می کند