: ارد بزرگ
  • ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بستر خویش دارد