: ارد بزرگ
  • کسی که فریفته نگاهی می گردد ، توان نجات دیگران را ندارد