: ارد بزرگ
  • شایستگان بالندگی و رشد خود را در نابودی چهره دیگران نمی بینند.