: ارد بزرگ
  • هیچ اهرمی همچون بردباری و امید نمی تواند مشکلات را از پیش پایت بر دارد