چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: ارد بزرگ
  • کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف ، در آن بر جای می گذارد