چهارشنبه , ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
: ارد بزرگ
  • خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد