: جان اسکالی
  • آینده از آن کسانی است که امکانات را پیش از آنکه آشکار شوند میبینند