: ارد بزرگ
  • هنگامی که می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان نگیر