زندگی نامه و معرفی آثار بزرگان سرزمین پارس

زندگی نامه نعیم اصفهانی

| 0 Comments | 0 TrackBacks

نعیم اصفهانی در سال  1234 - 1272 هجری - دیده به جهان گشود وی علوم زبانی - بالغی فارسی را آموخت اما در سال  1260 - 1298 هجری - به فرقه بهائیت گرایش یافت

بعد ها با آمریکا و انگلیس همکاری هایی داشته و سرانجام ه عنوان معلم  زبان فارسی در سفارت انگلیس به کار مشغول گردید .

شعر نعیمی در دوره دوم زندگیش - یعنی بعد از بهائیت - به حیث فکری در زمره شعر کلاسیک فارسی قرار نمیگیرد .چه را که او عمدتا در پی آن است تا با استشهاد به آیات و احادیث و تمسک به ادیان دیگر ، حقانیت بهائیگری را ثابت کند

 

 

About this Entry

This page contains a single entry by مردی از دیار پارس published on August 6, 2010 10:01 PM.

زندگی نامه میرزا تقی خان رفعت was the previous entry in this blog.

زندگی نامه محمد مقدم is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.