: بزرگمهر
  • روشندل و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید