: ارد بزرگ
  • فروتنی و گذشت خویی مردان و زنان پاکدل است