: کارلایل
  • کوشیدن ، جستن و هرگز تسلیم نشدن راز موفقیت است