: ارد بزرگ
  • اگر هنجارهای سرزمینها نیرومند باشند انتقام هم گم می شود .