: ناشناس
  • اگر کودکی ، همان نخستین بار که به زمین می خورد از راه رفتن دست می کشید هرگز به راه نمی افتاد