: فردوسی
  • دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی