: بزرگمهر
  • اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری