چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: ساموئل اسمایلز
  • هرگز نا امید مباش چون ممکن ات آخرین کلید همه درها را بگشاید