چهارشنبه , ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
: فردوسی
  • دیوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نیکی را هم باید مانند راز گفت