: ارد بزرگ
  • امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد